Algemene voorwaarden

Algemene verkoop voorwaarden MVDB deuren service.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door MvdB Deuren Service statutair gevestigd te Bleiswijk en kantoorhoudende te Bleiswijk, hierna te noemen MvdB deuren service, en een wederpartij waarop MvdB Deuren service deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken. 

2. De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van MvdB Deuren service. 

3. Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden van MvdB deuren Service zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend zijn door de directie. 

Artikel 2 Offertes/Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of een aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. MvdB deuren service kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Mondelinge toezeggingen door Mvdb deuren service zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd en ondertekend zijn door de directie. 

Artikel 3 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van MvdB deuren service binden de laatste niet, voor zover deze door haar niet schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd en ondertekend zijn door de directie. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die niet in het Handelsregister als gevolmachtigde staan vermeld. 

Artikel 4 Overeenkomst 

1. De overeenkomst van koop en verkoop van zaken wordt eerst bindend voor MvdB deuren service door haar schriftelijke (incl. e-mail) bevestiging. 

2. Elke met MvdB deuren service aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat MvdB deuren service van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van MvdB deuren service. Wederpartij zal toestaan dat MvdB deuren service zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. 

a. MvdB deuren service

Artikel 5 Prijzen 

1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 

2. Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, wettelijke belastingen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. 

3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. verbindt zich jegens wederpartij hem goederen te leveren, die: van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn en de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven. 

Artikel 6 Aanbetaling

MvdB deuren service is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten 

1. Op alle door MvdB deuren service verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MvdB deuren service. 

2. De in sub a. bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven het onvervreemdbaar eigendom van MvdB deuren service en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 

3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,= onverminderd het recht van MvdB deuren service om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Artikel 8 Tekeningen 

1. Als MvdB deuren service opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan haar verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door MvdB deuren service te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd. 

2. MvdB deuren service’s adviezen ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van voorzieningen in verband met door haar te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. MvdB deuren service is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar producten en diensten. 

Artikel 9 Leveringstermijnen 

1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor MvdB deuren service zijn de werkzaamheden ter hand te nemen. 

2. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

3. Wanneer bestelde zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Wederpartij 

4. MvdB deuren service is gerechtigd levering op te schorten in afwachting van betaling door wederpartij van openstaande vorderingen, onverschillig of die direct verband hebben met de te leveren goederen of dat dit niet het geval is. 

Artikel 10 Montage 

1. Indien er in de offerte van MvdB deuren service of elders door MvdB deuren service wordt gesproken over montage dan wordt daaronder verstaan montage op hout of aanwezige spijkerlijsten. 

2. Vertraging bij de uitvoering van de montage ontstaan ten gevolge van niet tijdige of onvakkundige bouwvoorbereiding heeft een meerprijs tot gevolg. is dan verplicht aan MvdB deuren service de opslagkosten volgens het bij MvdB deuren service gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden

Wederpartij machtigt MvdB deuren service om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door MvdB deuren service gewenst tijdstip, te laten uitvoeren. 

Artikel 12 Vervoer

a. De verzending geschiedt op de wijze als door MvdB deuren service aangegeven. Wenst de wederpartij een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht 

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk, per e-mail of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. 

2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk of per e-mail aan MvdB deuren service ter kennis zijn gebracht. Alleen schriftelijke (of per e-mail met aantoonbare ontvangst- en leesbevestiging) wijzigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van MvdB deuren service. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de wederpartij. 

3. Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door MvdB deuren service buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

Artikel 14 Annuleren 

1. Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door MvdB deuren service reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- en/ of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Wederpartij zal eveneens aan MvdB deuren service als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Wederpartij is voorts verplicht MvdB deuren service te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de zaken. 

2. Onverminderd het vermelde in sub a. van dit artikel behoudt MvdB deuren service zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

3. Een annulering dient uiterlijk 3 dagen na opdracht schriftelijk of per e-mail met aangetoonde ontvangst- én leesbevestiging te zijn doorgegeven. 

4. Het herroepingsrecht zoals dit juridisch is vastgesteld bij verkopen via internet, is op de producten van MvdB deuren service niet van toepassing, daar MvdB deuren service aan bedrijven levert en bovendien het producten zijn die speciaal voor de afnemer op maat worden geproduceerd. Deze producten kunnen dan ook niet geretourneerd worden. 

Artikel 15 Garanties, Onderzoek en Reclame

a. De door MvdB deuren service te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. MvdB deuren service verbindt zich jegens wederpartij om de goederen behoorlijk te (laten) verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. MvdB deuren service, althans haar leverancier, draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. De goederen zullen door (de leverancier van) MvdB deuren service bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. 

2. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. MvdB deuren service kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 

3. Indien de door MvdB deuren service verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot, die door de producent van de zaak ervoor verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Bijkomende kosten en/of vergoedingen (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van MvdB deuren service. 

4. De verleende garantie door MvdB deuren service voorziet uitsluitend in het leveren van een vervangend product. Bijkomende kosten en/of vergoedingen (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van MvdB deuren service. 

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of montage/ onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden wanneer, zonder schriftelijke (incl. e-mail) toestemming van MvdB deuren service de wederpartij en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daar aan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. 

6. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MvdB deuren service geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden- en invloeden (zoals bijvoorbeeld extreme regenval, zoutinvloeden aan de kust, etc. etc). 

7. Wederpartij is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de za(a)k(en) deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, MvdB deuren service terstond schriftelijk, op een daartoe door MvdB deuren service beschikbaar gesteld formulier, op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering MvdB deuren service wijst op zichtbare gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Voor eventuele niet zichtbare zaken dient terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen, na ontdekking daarvan aan MvdB deuren service te worden gemeld. De melding dient op een daartoe door MvdB deuren service beschikbaar gesteld formulier zo gedetailleerd mogelijk beschreven te zijn dat MvdB deuren service in staat is adequaat te reageren. 

8. MvdB deuren service dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 

9. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele andere bestelde zaken. 

10. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

11. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 

12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van MvdB deuren service daarvoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij. 

13. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht te worden. 

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

1. MvdB deuren service is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. 

2. MvdB deuren service is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de wederpartij en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van MvdB deuren service of van hen, die door MvdB deuren service te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werk(en). 

3. MvdB deuren service zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. 

4. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op de plaats van aflevering zijn afgeleverd draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de wederpartij aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van MvdB deuren service. 

5. MvdB deuren service is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties/instellingen belast met het toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de wederpartij of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor, tijdens of na het verstrekken daarvan aan MvdB deuren service is gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen wederpartij en MvdB deuren service schriftelijk of per e-mail anders wordt overeengekomen. 

Artikel 17 Verlengd eigendomsvoorbehoud 

1. Zolang MvdB deuren service geen volledige betaling terzake van enige overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van enig werk of van enige koop/verkoop heeft ontvangen, blijven alle geleverde zaken eigendom van MvdB deuren service. 

2. MvdB deuren service heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd of de WSNP van toepassing wordt verklaard op wederpartij. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht op MvdB deuren service daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverd zaken, zijn de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

5. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van MvdB deuren service ter inzage te geven. 

Artikel 18 Overmacht 

1. MvdB deuren service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MvdB deuren service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MvdB deuren service niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MvdB deuren service of van derden daaronder begrepen. MvdB deuren service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MvdB deuren service zijn verbintenis had moeten nakomen. 

c. MvdB deuren service kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

d. Voor zover MvdB deuren service ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MvdB deuren service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 19 Risico bij reparatie

Bij MvdB deuren service in reparatie gegeven zaken zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal door MvdB deuren service niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij ter zake van schade aan of verlies van de betrokken zaken van haar verzekering zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de wederpartij respectievelijk bewaargever komen. 

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding 

1. Indien de wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor direct in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal MvdB deuren service in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze. 

3. De in sub b. van dit artikel vermelde rechten heeft MvdB deuren service eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd of de WSNP van toepassing wordt verklaard, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten; In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die MvdB deuren service op de wederpartij hebben, terstond opeisbaar zijn. 

Artikel 21 Betaling 

1. Betaling dient te geschieden per bank, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. 

2. Daar het in de meeste gevallen maatwerkproducten betreft, is MvdB deuren service gerechtigd een aanbetaling te vragen, voordat de order in behandeling wordt genomen. 

3. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. MvdB deuren service is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de wederpartij een rente, overeenkomstig de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties, te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. 

4. MvdB deuren service is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de wederpartij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de non-betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. tenzij de curator of bewindvoerder de uit de (koop)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat MvdB deuren service zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opschorting en verrekening, om welke reden dan ook, is wederpartij nimmer toegestaan. 

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op elke overeenkomst tussen MvdB deuren service en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, aanhangig worden gemaakt. Dit laat onverlet artikel 15 sub k. Artikel 23 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn steeds te raadplegen op de website van MvdB deuren service. 

2. Van toepassing is steeds de laatste versie op de website van MvdB deuren service c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met MvdB deuren service. 

Artikel 24 Afwijking algemene voorwaarden

MvdB deuren service behoudt zich het recht voor om in schade of soortgelijke gevallen af te wijken van de algemene voorwaarden, zoals die hiervoor zijn opgenomen. Daaruit kan nimmer worden geconcludeerd dat de algemene voorwaarden overigens niet van toepassing zijn. 

Heeft u interesse in onze diensten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

© 2021 MvdB Deurenservice | Algemene voorwaarden | Webdevelopment Webmazing